caperio_symbol_red

Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut:

• Resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern avseende 2016 fastställdes.

• Ingen utdelning kommer att betalas ut avseende 2016.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

• Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Christer Haglund, Eva Kara Posse, Per-Henrik Persson och David Pohanka. Christer Haglund omvaldes till styrelsens ordförande.

• Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarige revisorn Anders Mayer kommer att fortsätta som ordförande.

• Styrelsen bemyndigades att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner medförande en ökning av antal aktier med högst 1 500 000. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.

Certified advicer:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

För ytterligare information:
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se