Tomas_webben

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta vid stämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 juli 2017,
• dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 juli 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd den 28 juli 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Stämmans avslutande.


Förslag till styrelse (punkt 7)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att Ola Maalsnes väljs till styrelseledamot istället för David Pohanka.


Aktieägarnas frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4 808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Bromma, juli 2017
Caperio Holding AB (publ)
Styrelsen

 

Non-Swedish speaking shareholders
A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 3 August 2017 at 14.00 CET at Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden is available on www.caperio.se.

För mer information:

Tomas Wanselius, CEO 
Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

ENGLISH VERSION

Notice to extraordinary general meeting

Shareholders of Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (the ”Company”), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting at 14.00 CET on 3 August 2017 at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden.

 

Participation

A shareholder who wish to attend the meeting must

  • be listed in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB on 28 July 2017, and
  • notify the Company of its intention to attend the meeting no later than on 28 July 2017. Notification shall be made in writing to Caperio Holding AB, P.O. Box 111 05, SE-161 11 Bromma, Sweden, or by e-mail: bolagsstamma@caperio.se.

Shareholders shall in their notice to attend state name, personal identification number or company registration number, address, telephone number and advisors, if applicable. Shareholders whose shares are registered in the names of nominees must temporarily re-register such shares in their own name in order to be entitled to attend the meeting. In order for such re-registration to be completed on 28 July 2017 the shareholder must inform their nominees well before that day. Shareholders attending by a proxy or a representative should send documents of authorisation to the mail address above well before the meeting. A template proxy form is available on the Company’s website www.caperio.se. Shareholders cannot vote or, in other way, attend the meeting by remote access.

 

Proposed agenda

  1. Opening of the meeting.
  2. Election of chairman of the meeting.
  3. Drawing up and approval of the voting list.
  4. Approval of the agenda.
  5. Election of one or two persons to verify the minutes.
  6. Determination of whether the meeting has been duly convened.
  7. Election of board members.
  8. Closing of the meeting.

Proposal regarding board members (item 7)

The following proposals have been submitted to the board by the Company’s largest shareholder, Advania Holding AB, after Advania’s public offer to the Company’s shareholders was completed on 31 May 2017.

It is proposed that Ola Maalsnes is elected as board member to substitute David Pohanka.

 

Shareholder’s right to request information

The board and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board considers that it can be done without material damage to the Company, provide information about circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

 

Number of shares and votes

At the day of this notice the total number of outstanding shares and votes in the Company amount to 4,808,639. The Company does not hold any own shares.

 

__________________________

Bromma, July 2017

Caperio Holding AB (publ)

The board