Aktien

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Innan handeln i aktierna kan sätta i gång på First North måste en ansökan skickas in till börsen och bli godkänd. En Certifierad Adviser leder företaget genom listningsprocessen. Certified Advisern säkerställer också att bolaget löpande uppfyller First Norths krav.

Caperio Holding AB är noterat på First North och Remium Nordic AB (tel nr. 08-454 32 00) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.

Ägarstruktur

ÄGARFÖRHÅLLANDEN CAPERIO HOLDING AB (PUBL) PER 2016-09-30

Antal Aktier Röster
Christer Haglund, genom bolag 1 320 961 27,5%
David Pohanka 338 732 7,0%
Per Apelgren 264 620 5,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 258 029 5,4%
Mikael Zetterberg, privat/genom bolag 254 033 5,3%
David Tomsic 135 608 2,8%
Fredrik Lindman 126 000 2,6%
Per Karlsson, genom bolag 125 000 2,6%
SIX SIS AG 121 441 2,5%
Cannae Invest AB 100 000 2,1%
Övriga 1 764 215 36,7%
Totalt 4 808 639                100,0%
Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt och minoritetsintressen justerat för avskrivning av goodwill.

Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av eventuell framtida utdelning, kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt kassaflöde och finansiell ställning i övrigt.

Insynslista

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Insynslista 20161114

Prospekt

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (Publ)

Bolagsbeskrivning