Benny_Lundstedt

Caperio nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi är stolta att kunna meddela att Caperios ledningssystem för verksamheten nu är certifierat enligt ISO 9001:2015 (standard för kvalitetsledningssystem) samt ISO 14001:2015 (standard för miljöledningssystem).

Vår huvudfokus har alltid varit att leverera service av högsta klass till våra kunder. För att säkerställa detta över tid har vi därför valt att certifiera vårt ledningssystem. Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att vi ska arbeta med rätt saker och ser även till att alla anställda gör detta med samma mål i sikte. Systemet säkerställer också att det som är beslutat blir genomfört och hjälper verksamheten att ständigt utvecklas och förbättras – både för våra kunder och för miljön.

” Målet med vårt ledningssystem är att säkerställa att vi tillgodoser, och gärna överträffar, våra kunders förväntningar och krav genom att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna, på det mest resurseffektiva sättet. Denna certifiering är ett intyg på att vi har bra processer på plats för att lyckas med det” säger Tomas Wanselius, VD på Caperio AB.

“Dialogen med våra kunder är en otroligt viktig del i vårt ledningssystem. Denna dialog identifierar krav och behov, men utvecklar även våra processer mot ständig förbättring. Därför vill jag rikta ett extra stort tack till alla kunder som bidragit och fortsätter att bidra till vårt förbättringsarbete, genom deltagande i kundundersökningar, förbättringsprojekt och andra dialogformer då detta är enormt värdefullt för oss!” säger Benny Lundstedt, Chief Quality Officer på Caperio AB.

Vi ser fram emot en fortsatt gemensam förbättringsresa, med våra kunder!

Läsa mer om detta här.

För frågor, vänligen kontakta:
Benny Lundstedt, Chief Quality Officer
E-post: benny.lundstedt@caperio.se
Tel: 073-625 75 03

caperio_symbol_red

Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut:

• Resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern avseende 2016 fastställdes.

• Ingen utdelning kommer att betalas ut avseende 2016.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

• Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Christer Haglund, Eva Kara Posse, Per-Henrik Persson och David Pohanka. Christer Haglund omvaldes till styrelsens ordförande.

• Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarige revisorn Anders Mayer kommer att fortsätta som ordförande.

• Styrelsen bemyndigades att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner medförande en ökning av antal aktier med högst 1 500 000. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.

Certified advicer:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

För ytterligare information:
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

Tomas_webben

FORTSATT GOD TILLVÄXT I VÅRT FÖRSTA KVARTAL 2017

Det är glädjande för mig att kunna presentera ytterligare ett bra kvartal. Vi följer upp vårt starka Q4 med ytterligare en positiv rapport för Q1.

Caperio ökade kvartalsomsättningen med 18,5% till 211,8 mkr (178,8).

Vi fortsätter vårt fokus på lönsamhet och jag är nöjd att vi också har tillväxt jämfört med förra året. Detta ger oss en stark utveckling för EBITDA, som i Q1 ökade till 3,6 mkr (0,5). Vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar genom att erbjuda unika IT- lösningar, som hjälper våra kunder att bli effektivare och mer digitaliserade. Att vara mer specialiserad innebär att vi kan utnyttja vår långa och breda erfarenhet inom IT och därmed hjälpa nya branscher att bli ännu effektivare och flexiblare.

 

1 JANUARI – 31 MARS 2017

•    Nettoomsättningen ökade med 18 % till 211,8 mkr (178,8)
•    EBITDA ökade till 3,6 mkr (0,5)
•    Periodens resultat uppgick till 1,1 mkr (-2,1)
•    Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,66)
•    Antalet anställda minskade till 121 (126)

 

Ladda ner bifogad rapport
Delårsrapport avseende Q1 2017

 

För mer information kontakta:

Tomas Wanselius, CEO
​Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
​Tel: 08-562 175 00
ola.maalsnes@caperio.se

Läs pressreleasen här.

Tomas_webben

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

De oberoende styrelseledamöterna [1] för Caperio Holding rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Advanias erbjudande om 34,00 kronor kontant per aktie.

Detta uttalande görs av de oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB (publ) (”Caperio” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (”Takeover-reglerna”).

[1] Eftersom styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har de på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut beträffande Erbjudandet.

Bakgrund

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB, har idag den 27 april 2017, genom pressmeddelande, lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio att överlåta samtliga sina aktier till Advania mot ett kontant vederlag om 34,00 kronor per aktie i Caperio, förutom avseende aktier ägda av vissa större aktieägare som har accepterat ett pris om 31,50 kronor kontant för varje aktie i Caperio (”Erbjudandet”). Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Caperio till 158 miljoner kronor.

Erbjudandepriset om 34,00 kronor innebär en premie om:

  • 2,4 procent jämfört med slutkursen 33,20 kronor för Caperios aktie på Nasdaq First North den 26 april 2017, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
  • 24,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Caperios aktie på Nasdaq First North under de 90 senaste handelsdagarna fram till den 27 april 2017, och
  • 36,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Caperios aktie på Nasdaq First North under de 180 senaste handelsdagarna fram till den 27 april 2017.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, däribland att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Advania blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Caperio efter full utspädning samt att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Caperio erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Advania acceptabla villkor.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 maj 2017 och avslutas omkring den 29 maj 2017. Erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 31 maj 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 2 juni 2017.

Christer Haglund (121 441 aktier), Filtor Holding AB [1] (1 320 961 aktier), David Pohanka (338 732 aktier), Mikael Zetterberg (95 033 aktier) och MHA Investment AB [2] (158 747 aktier), representerande sammanlagt cirka 43 procent av aktierna och rösterna i Caperio, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet för ett kontant vederlag om 31,50 kronor per aktie. På grund av sina åtaganden gentemot budgivaren, har Christer Haglund och David Pohanka inte deltagit, och kommer inte att deltaga, i styrelsens handläggning rörande Erbjudandet. De kvarvarande oberoende styrelseledamöterna utgörs av Per-Henrik Persson och Eva Kara Posse, varvid Per-Henrik Persson utsetts till ordförande.

Efter skriftlig begäran från Advania har de oberoende styrelseledamöterna funnit det motiverat att medge Advania att genomföra en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur. Advania erhöll inom ramen för denna undersökning ingen information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverka priset på Caperios värdepapper.

För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Advanias pressmeddelande som offentliggjorts idag på Advanias hemsida www.advania.com/offer .

[1] Helägt av Christer Haglund

[2] Helägt av Mikael Zetterberg

 

De oberoende styrelseledamöternas rekommendation

De oberoende styrelseledamöterna grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som de ansett relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Caperios nuvarande ställning, Caperios förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. De oberoende styrelseledamöterna har utvärderat Erbjudandet i ljuset av Caperios långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden, Caperios värde i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara tidigare transaktioner, analytikers och aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Caperios aktiekurs och lönsamhet, med mera. De oberoende ledamöterna har i sin bedömning också vägt in att de tre största aktieägarna åtagit sig att acceptera ett pris om 31,50 kronor per aktie samt att dessa åtaganden är gällande även om en tredje part skulle offentliggöra ett konkurrerande erbjudande.

Då de oberoende styrelseledamöterna inte utgör en beslutsför styrelse har, i enlighet med punkt II.19 och IV.3 i Takeover-reglerna, ett värderingsutlåtande (s.k. ”fairness opinion”) inhämtats över skäligheten av Erbjudandet från Deloitte AB (”Deloitte”). Av värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga till detta uttalande, framgår att Deloitte anser att Erbjudandet inte är oskäligt från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Caperio.

Baserat på ovanstående rekommenderar de oberoende styrelseledamöterna enhälligt Caperios aktieägare att acceptera Erbjudandet om 34,00 kronor per aktie.

Enligt Takeover-reglerna ska de oberoende styrelseledamöterna även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Caperio, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Advanias strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Caperio bedriver sin verksamhet. Advania har i pressreleasen avseende Erbjudandet daterad den 27 april 2017 uttalat följande: ” Advania ser Caperios ledning och anställda som en central byggsten i den nya koncernen och värdesätter högt kompetensen hos personalen i bolaget. Med Advanias kunskap om Caperio och rådande marknadsförhållanden räknar Advania inte med några väsentliga förändringar till följd av Erbjudandet med avseende på Caperios ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Caperio bedriver verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förutses inte heller medföra några väsentliga förändringar för Advanias ledning eller anställda. ” De oberoende styrelseledamöterna utgår från att uttalandena är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Tillämplig lag
Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska avgöras av svensk domstol.

Rådgivare
Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Caperio i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 27 april 2017

De oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tomas Wanselius, som representant för Caperio.
Telefon: 08-562 175 00

Certified Adviser :
Remium Nordic AB
Telefon: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com

Denna information är sådan information som Caperio Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 07.40.

Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser. www.caperio.se

 


 

Deloitte

 

Utlåtande

 

Advania Holding AB (”Advania”) har den 27 april 2017 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier  i Caperio Holding AB (”Caperio”).

Erbjudandet innebär sammanfattningsvis att för varje aktie i Caperio erbjuds 34,00 kronor i kontant betalning (”Erbjudandet”). Erbjudandet är villkorat av bl.a. att Erbjudandet accepteras i sådan ut- sträckning att Advania blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Caperio och att samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden från  myndigheter erhålls.

Caperios styrelseledamöter Christer Haglund, som privat och via bolag äger 30,0 % av röster och kapital, och David Pohanka, som äger 7,0 % av röster och kapital, har, tillsammans med Mikael Zetterberg som privat och via bolag äger 5,3 % av röster och kapital, åtagit sig att sälja sina respektive aktieinnehav i Caperio till Advania till ett pris per aktie om 31,50 kr under förutsättning att Erbjudandet fullföljs.

Styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka har därmed intressekonflikt och deltar inte i styrelsens handläggning  av Erbjudandet.

Styrelsens oberoende ledamöter har mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av bestämmelserna   i ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning uppdragit  åt Deloitte AB (”Deloitte”) att avge ett utlåtande, så kallad Fairness Opinion, avseende Erbjudandet från finansiell utgångspunkt  för aktieägarna i Caperio.

Vi har för denna analys:

  1. tagit del av Erbjudandet;
  2. tagit del av historisk offentlig och intern finansiell information avseende Caperio;
  3. tagit del av och bedömt vissa prognoser och annan intern framtidsinriktad information rörande Caperio;
  4. haft diskussioner med företrädare för Caperios företagsledning och oberoende styrelseledamöter; samt
  5. genomfört andra analyser och undersökningar som vi bedömt vara lämpliga.

 

Erhållna uppgifter har förutsatts vara korrekta och fullständiga och någon oberoende kontroll eller verifiering har inte genomförts. Deloitte tar inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i den information som vi erhållit. Om det till oss tillhandahållna informationsmaterialet visar sig vara felaktigt eller ofullständigt kan detta innebära att vår slutsats är felaktig.

Vår bedömning är baserad på makroekonomiska, finansiella, marknadsrelaterade och andra förutsätt- ningar som råder, samt den information i övrigt som gjorts tillgänglig för oss per dagens datum. Vi tar inget ansvar för händelser efter denna tidpunkt som skulle kunna påverka detta utlåtande och de antaganden som ligger till grund för det.

Vårt arvode för detta uppdrag är fast och inte beroende av vederlagets storlek, i vilken utsträckning Erbjudandet  accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej.

Svensk lag skall tillämpas på detta  utlåtande.

Baserat på ovanstående analyser, antaganden och förbehåll anser vi per idag att Erbjudandet inte är oskäligt från finansiell utgångspunkt för  aktieägarna i Caperio.

Stockholm den 27 april 2017

Deloitte

Mats Lindqvist
Partner, Valuation & Modelling

 

Tomas_webben

Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016

Årsredovisningen finns på bolagets webbplats och går även att beställa från bolagets huvudkontor eller via telefon 08-562 175 00. Caperio Holding AB:s årsstämma hålls tisdagen den 16 maj kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast fredagen den 10 maj klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
corporatefinance@remium.com

För mer information kontakta:

Tomas Wanselius, CEO
​Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
​Tel: 08-562 175 00
ola.maalsnes@caperio.se

aea3313c44a0df2b_800x800ar

Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola

Ny rapport om framtidens skola

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring. Under 2016 har Kairos Future tillsammans med Caperio studerat skolans intressenter inom det projekt som kallas Skola 2031, en uppföljning av projektet Skola 2021 från 2006 samt IT- och digital kompetens från 2011. Sex kommuner deltog i studien som visar på en attitydskillnad till de digitala verktygen och skolans roll i samhället samt stort intresse för nya metoder, vilket lett till nya sätt att lära ut i klassrummet.

Attitydskillnad till digitaliseringen
2011 var det vanligaste sättet att använda digital teknik som en sorts fri leksak, idag betraktar lärarna de digitala verktygen snarare som ett hjälpmedel för effektivitet. Fyra av tio lärare använder digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, och över hälften av lärarna säger att deras elever har en egen dator eller läsplatta.

– Det är glädjande att se att fler och fler lärare använder digitala verktyg för att förbättra utbildningen för eleverna. Vi ser dock ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling på alla nivåer i organisationen, särskilt nu när digital kompetens skrivs in tydligare i flertalet ämnen i läroplaner och kursplaner, säger Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Caperio.

Skolan och näringslivet allt närmre
Studien visar också på att skolan och näringslivet närmar sig varandra och är ense om att den viktigaste uppgiften skolan har är att ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter, som att skriva, läsa och räkna. Men endast fyra av tio lärare är nöjda med skolans prestationer vad gäller att förse eleverna med dessa grundläggande färdigheter.

Hjärnforskning banar väg för nytt lärande
Sju av tio lärare anger att de tycker att det är kul att hålla sig uppdaterad inom neurovetenskap och fem av tio försöker dessutom att tillämpa denna kunskap i klassrummet. Men det är endast en av fem som anger att de arbetar på en skola som på ett systematiskt sätt tillämpar nya rön i undervisningen, och ungefär samma antal anger att de fått gå en dedikerad utbildning kopplad till neurovetenskap.

Om studien
Studien bygger på en enkätundersökning mot fem av skolans intressentgrupper – lärare, elever, föräldrar, skolledare samt HR-personal. Syftet var att försöka besvara vad dessa grupper tror och tänker om skolan och skolans framtid – varför vi egentligen har en skola, vilka krafter som formar den, och vad som bör göras för att Sverige ska få världens bästa skola.

Läs en sammanfattning av rapporten här.

För mer information kontakta:
Johan Lindström, Utbildningsansvarig
Tel: 072-145 04 32
E-post: johan.lindstrom@caperio.se

Tomas_webben

Bokslutskommuniké 2016. STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET!

Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka i gammalt gott slag. Vi är dock långt ifrån nöjda.

Den svenska marknaden avseende IT-infrastruktur växte enligt Radar med 2,6% under 2016. Detta medan Caperio ökade omsättningen med 9% i Q4 och 7% för helåret. Vårt fokus har dock inte varit tillväxt, utan lönsamhet och därför är jag än mer nöjd med lönsamhetens utveckling. Nycklarna till denna utveckling har varit att vi ökat omsättningen samtidigt som vi sänkt våra omkostnader med 9% på helåret. Vi har lyckats att gasa och bromsa samtidigt, vilket resulterat i mycket stark utveckling för EBITDA, som i Q4 ökade till 10,0 mkr (0,3) och för helåret till 32,9 mkr (5,4).

 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016
• Nettoomsättningen ökade med 7% till 956,1 mkr (893,9)
• EBITDA ökade till 32,9 mkr (5,4)
• Periodens resultat uppgick till 16,2 mkr (-4,3)
• Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (-1,82)
• Antalet anställda minskade till 117 (144)

 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016
• Nettoomsättningen ökade med 9% till 238,7 mkr (218,1)
• EBITDA ökade till 10,0 mkr (0,3)
• Periodens resultat uppgick till 5,6 mkr (-2,0)
• Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (-0,63)

 

CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

 

Ladda ner bifogad rapport
Bokslutskommuniké 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.

 

Tommy_linstrom

ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster

ThorenGruppen har genomfört en upphandling gällande utskrift och kopiering, vilken leddes av Richard Bagger, strategisk inköpare hos kunden.

ThorenGruppen hade tidigare ett långt samarbete med en av de större copytillverkarna. Erfarenheten från detta avtal har format hur kunden såg på framtidens samarbete och utformning av det nya avtalet. Genom samarbetet med Caperio kommer parametrar som säkerhet, managering och miljö samt maskinparkens ”uptime” att förbättras.

Under de kommande fyra åren kommer Caperio hjälpa ThorenGruppen med utbyte av skrivarenheter och att skapa kontroll över kostnader, volymer och dessutom proaktivt förse kunden med policys. Detta sammantaget medför att Caperio blir en partner mer än en leverantör av utskrifter.

Avtalet omfattar ca 150 enheter på lika många orter i Sverige och värdet beräknas till 15 MSEK.

För mer information kontakta:
Tommy Lindström, Business Area Manager Print
Tele: 072-147 07 77
E-post: mailto: tommy.lindstrom@caperio.se

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com

Tomas_webben

Delårsrapport avseende jan-sep. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRAS AVSEVÄRT 

Med stor glädje och tillförsikt om framtiden summerar jag vårt mycket fina Q3. Jag konstaterar att vi lyfter i samtliga våra fokus- områden (Managerade tjänster, Skola, Offentlig sektor och större Privata företag), vilket tillsammans med det dedikerade arbete vi genomfört på kostnadssidan gör att resultatet utvecklas mycket positivt.

Omsättningen ökar med 26% i Q3 och med 6% för jan-sep men bruttomarginalen sjunker till 16% (17%) i Q3 och till 19% (20%) för jan-sep. Vi har sänkt kostnaderna, jämfört med föregående år, med 18% i Q3 och med 12% för jan-sep. Det ger oss en mycket stark utveckling av EBITDA, för Q3 16,3 mkr (2,0) och för jan-sep 22,9 mkr (5,1).

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

• Nettoomsättningen ökade med 26 % till 319,4 mkr (252,9)
• EBITDA ökade till 16,3 mkr (2,0)
• Periodens resultat uppgick till 10,0 mkr (-0,6)
• Resultat per aktie uppgick till 1,84 kr (-0,45)

1 JANUARI – 30 SEPTEBMER 2016

• Nettoomsättningen ökade med 6 % till 717,4 mkr (675,8)
• EBITDA ökade till 22,9 mkr (5,1)
• Periodens resultat uppgick till 10,5 mkr (-2,3)
• Resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (-1,20)
• Antalet anställda minskade till 118 (144)

 

CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : CorporateFinance@remium.com

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

 

Ladda ner bifogad rapport
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios
idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda
IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.

gradin_fria-bw

Caperio utbildar blivande nätverkstekniker – på plats i deras egen skola

Caperios installation av trådlösa nätverk på Fria Läroverken blev en kombination av föreläsningar och praktikplatser för eleverna på el- och energilinjen.

”Så otroligt tacksamt att få dela med sig av kunskap och praktiska tips och samtidigt få lite hjälp att skruva accesspunkter i taket, säger Caperios nätverkstekniker Peter Gradin.”

När Peter Gradin skulle sätta igång med tio skolor inom skolkoncernen Fria Läroverken insåg han att det fanns kunskap som han skulle kunna dela med sig till eleverna och möjlighet för några elever att testa på vad yrket som nätverkstekniker innebär i praktiken. I första skolan, Fria Läroverket i Kalmar, blev nätverkslärarna intresserade och bjöd in honom att hålla en tvåtimmarsföreläsning om hur man sätter upp ett trådlöst nätverk för El- och energi-klassen med inriktning på dator och kommunikation. Nästa steg blev att en elev, Gustav Nilsson, anmälde sig för att hjälpa till att installera nätverket i hans egen skola.

”Det var kul och kändes bra. Peter visste vad han kunde, en bra snubbe att lära sig av, säger Gustav Nilsson.”

Peter Gradin gillade upplägget. Han fick hjälp att installera nätverket medan Gustav Nilsson kunde prova på ett framtida yrkesliv för en dag.

”Jag tyckte det var ganska lätt, Meraki gör att man inte behöver konfigurera varje accesspunkt för sig så det var bara att jobba på metodisk, säger Gustav Nilsson.”

Ryktet spred sig sedan mellan rektorerna på Fria Läroverken och Peter Gradin har föreläst och skruvat trådlösa nätverk med elever på ytterligare fem skolor. Eleverna har fått göra olika mycket beroende på kunskapsnivå – allt från att koppla fiber och kopparkabel till att koppla in kablar till klienter i nätverket och konfigurera hela nätverket eller bara skruva accesspunkter i taket.

”Min upplevelse är att alla varit jättestolta och glada över att ha varit med och satt upp nätet i deras egen skola. Det här är nog den roligaste och mest givande installationen jag gjort på hur länge som helst, säger Peter Gradin.”