logo_customer_value_2017-600

CAPERIO OCH ADVANIA HAR SVERIGES NÖJDASTE IT-KUNDER!

logo_customer_value_2017-600

Caperio är bäst i Sverige på Användarnära IT samtidigt som Advania återigen placerar sig i toppen med en andraplats inom kategorin Verksamhetsnära IT, detta i Radars stora leverantörsgranskning 2017.

”Vi är jätteglada och stolta över kundernas positiva feedback. Vi har bevisat att vi har den bästa servicen och tillför mest värde till våra kunder, genom att varje dag göra det lilla extra. Här har vi svart på vitt att våra medarbetares hängivenhet ger resultat” – säger Tomas Wanselius, VD för Caperio och blivande sverigechef för det sammanslagna bolaget Advania.

Både Advania och Caperio tar nu med sig starka kundrelationer in i samgåendet, vilket ger en bra grund och ännu bättre förutsättningar för tillväxt med målsättningen att ha Sveriges nöjdaste
IT-kunder.

”Det här visar att Caperio är en otroligt bra match för Advania, där vi kompletterar varandra med att ha Sveriges nöjdaste kunder inom flera kategorier. Det känns extra roligt att vi nu också placerar oss i toppen av kategorin Verksamhetsnära IT. Att kunderna upplever att vi ger ett högt värde till deras kärnverksamhet, är det bästa betyg vi kan få” – säger Mikael Noaksson, VD för Advania och blivande nordenchef för Advania.

Enligt Radars leverantörsgranskning är det nu viktigare än någonsin att välja de rätta leverantörerna. Anledningen är att skillnaden mellan leverantörer som har nöjda respektive missnöjda kunder ökar. Samtidigt blir de som är bra ännu bättre. Inom Användarnära IT, arbetsplatser, support, helpdesk och liknande, ökar kundnöjdheten i årets undersökning.

RADAR LEVERANTÖRSKVALITET 2017
Radars årliga undersökning av kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom den svenska IT-tjänstemarknaden omfattar fyra segment: Infrastruktur & drift, Verksamhetsnära IT, Användarnära IT och Konsulttjänster. Segmenten Infrastruktur och drift samt Verksamhetsnära IT har mätts sedan 2011, medan användarnära IT och konsulttjänster är med för andra året i rad, tidigare använde Radar segmenten Resurskonsult samt Outsourcing och drift. Sammanlagt har kunderna betygsatt över 100 olika leverantörer.

 

Tomas_webben

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Anmälan

En aktieägare som önskar delta vid stämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 juli 2017,
• dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 juli 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd den 28 juli 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Stämmans avslutande.


Förslag till styrelse (punkt 7)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att Ola Maalsnes väljs till styrelseledamot istället för David Pohanka.


Aktieägarnas frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4 808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Bromma, juli 2017
Caperio Holding AB (publ)
Styrelsen

 

Non-Swedish speaking shareholders
A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 3 August 2017 at 14.00 CET at Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden is available on www.caperio.se.

För mer information:

Tomas Wanselius, CEO 
Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

ENGLISH VERSION

Notice to extraordinary general meeting

Shareholders of Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (the ”Company”), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting at 14.00 CET on 3 August 2017 at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm, Sweden.

 

Participation

A shareholder who wish to attend the meeting must

 • be listed in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB on 28 July 2017, and
 • notify the Company of its intention to attend the meeting no later than on 28 July 2017. Notification shall be made in writing to Caperio Holding AB, P.O. Box 111 05, SE-161 11 Bromma, Sweden, or by e-mail: bolagsstamma@caperio.se.

Shareholders shall in their notice to attend state name, personal identification number or company registration number, address, telephone number and advisors, if applicable. Shareholders whose shares are registered in the names of nominees must temporarily re-register such shares in their own name in order to be entitled to attend the meeting. In order for such re-registration to be completed on 28 July 2017 the shareholder must inform their nominees well before that day. Shareholders attending by a proxy or a representative should send documents of authorisation to the mail address above well before the meeting. A template proxy form is available on the Company’s website www.caperio.se. Shareholders cannot vote or, in other way, attend the meeting by remote access.

 

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting.
 2. Election of chairman of the meeting.
 3. Drawing up and approval of the voting list.
 4. Approval of the agenda.
 5. Election of one or two persons to verify the minutes.
 6. Determination of whether the meeting has been duly convened.
 7. Election of board members.
 8. Closing of the meeting.

Proposal regarding board members (item 7)

The following proposals have been submitted to the board by the Company’s largest shareholder, Advania Holding AB, after Advania’s public offer to the Company’s shareholders was completed on 31 May 2017.

It is proposed that Ola Maalsnes is elected as board member to substitute David Pohanka.

 

Shareholder’s right to request information

The board and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board considers that it can be done without material damage to the Company, provide information about circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda.

 

Number of shares and votes

At the day of this notice the total number of outstanding shares and votes in the Company amount to 4,808,639. The Company does not hold any own shares.

 

__________________________

Bromma, July 2017

Caperio Holding AB (publ)

The board

caperio_symbol_red

Advania innehar efter erbjudandets genomförande 98,7 procent av aktierna i Caperio Holding

Advania Holding AB (” Advania ”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (” Advania Invest ”), läm­nade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (” Caperio ”) (” Erbjudandet ”). Den 31 maj 2017 meddelade Advania att Erbjudandet fullföljdes och att acceptfristen för Erbjudandet förlängdes. Den förlängda acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 12 juni 2017.

Efter den initiala acceptfristens utgång innehade Advania 4 530 096 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio. Under den förlängda acceptfristen har 218 256 aktier lämnats in i Erbjudandet. Per idag innehar Advania därmed 4 748 352 aktier i Caperio, motsvarande cirka 98,7 procent av aktierna och rösterna i Caperio.1 Advania kan komma att förvärva ytterligare aktier i Caperio på marknaden.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 16 juni 2017. Advania har beslutat att inte förlänga acceptfristen ytterligare.

Advania avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. Vidare har Caperio, på begäran av Advania, ansökt om att handeln i Caperios aktie på Nasdaq First North ska upphöra. Sista dag för handel i Caperio-aktien på Nasdaq First North har fastställts till den 26 juni 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer

caperio_symbol_red

Avnoteringen av Caperio godkänd

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) att avnoteras från Nasdaq First North. Sista dag för handel i aktien blir den 26 juni 2017.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Tomas Wanselius, som representant för Caperio.
Telefon: 08-562 175 00

 

Certified Adviser :
Remium Nordic AB
Telefon: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com

Tomas_webben

Caperio ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Advania Holding AB:s (” Advania ”) offentliga uppköpserbjudande avseende Caperio Holding AB (publ) (” Caperio”) förklarades ovillkorat den 31 maj 2017. Advania äger och kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Caperio och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Acceptfristen för Advanias erbjudande har förlängts till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare i Caperio ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

På begäran av Advania utfärdar styrelsen för Caperio kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 27 juni 2017, för val av ny styrelse. Kallelse offentliggörs separat.

Styrelsen för Caperio har vidare, på begäran av Advania, beslutat att ansöka om avnotering av Caperios aktier från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Caperios aktier vid Nasdaq First North kommer att meddelas efter att Caperio erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Tomas Wanselius, som representant för Caperio.
Telefon: 08-562 175 00

caperio_symbol_red

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (” Bolaget ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Anmälan
En aktieägare som önskar delta vid stämman ska

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2017,
 •  dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 21 juni 2017, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 20 juni 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 8. Beslut om styrelsearvode.
 9. Val av styrelse och styrelseordförande.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till styrelse samt styrelsearvode (punkt 7, 8 och 9)

Följande beslutsförslag har hänskjutits styrelsen av Bolagets största aktieägare Advania Holding AB, efter att Advanias offentliga uppköpserbjudande på Bolaget fullföljdes den 31 maj 2017.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter föreslås Gestur Gestsson, Mikael Noaksson samt David Pohanka. Gestur Gestsson föreslås till styrelsens ordförande.

Det föreslås att inget styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöterna.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 4 808 639 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bromma, juni 2017
Caperio Holding AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Caperio Holding AB (publ), to be held on 27 June 2017 at 14.00 CET at Gårdsfogdevägen 7, Bromma, Sweden is available on www.caperio.se.

För mer information:

Tomas Wanselius, CEO
Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

Tomas_webben

Advania fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Caperio Holding och förlänger acceptfristen

Advania Holding AB (”Advania”), ett bolag indirekt ägt av Advania Invest AB (”Advania Invest”), lämnade den 27 april 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 29 maj 2017. Advania meddelar idag att:

 •  Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Advania efter fullföljandet kommer att inneha cirka 94,2 procent av utestående aktier och röster i Caperio.
 •  Advania har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.
 •  Advania förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.Varken Advania eller Advania Invest ägde eller kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande några aktier i Caperio. Fram till och med den 29 maj 2017 har 4 503 100 aktier lämnats in i Erbjudandet. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Advania därmed att inneha 4 503 100 aktier i Caperio, motsvarande cirka 94,2 procent av aktierna och rösterna i Caperio.1Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:
  – Vi är mycket glada över det breda stödet från Caperios aktieägare och att vi kan fullfölja förvärvet enligt plan. Sammanslagningen av de två bolagen är i linje med vår tillväxtstrategi, att växa såväl organiskt som genom förvärv, och medför att vi kan förbättra vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. Förvärvet är en viktig milstolpe i Advanias utveckling och stärker både vårt varumärke och vår position på marknaden.

  Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:
  – Vi breddar nu ytterligare Advanias erbjudande och befäster vår position som ett av de ledande IT-företagen i Norden. Att budet har accepterats av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår ett både spännande och omsorgsfullt arbete med att operativt integrera och bli ännu vassare tillsammans. Vi blir fler medarbetare med bredare kompetens och en utökad kundbas, så det finns många synergieffekter att ta tillvara på. Jag är övertygad om att sammanslagningen kommer att skapa mervärde för både medarbetare, kunder och samarbetspartners.

 

 

Benny_Lundstedt

Caperio nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi är stolta att kunna meddela att Caperios ledningssystem för verksamheten nu är certifierat enligt ISO 9001:2015 (standard för kvalitetsledningssystem) samt ISO 14001:2015 (standard för miljöledningssystem).

Vår huvudfokus har alltid varit att leverera service av högsta klass till våra kunder. För att säkerställa detta över tid har vi därför valt att certifiera vårt ledningssystem. Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att vi ska arbeta med rätt saker och ser även till att alla anställda gör detta med samma mål i sikte. Systemet säkerställer också att det som är beslutat blir genomfört och hjälper verksamheten att ständigt utvecklas och förbättras – både för våra kunder och för miljön.

” Målet med vårt ledningssystem är att säkerställa att vi tillgodoser, och gärna överträffar, våra kunders förväntningar och krav genom att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna, på det mest resurseffektiva sättet. Denna certifiering är ett intyg på att vi har bra processer på plats för att lyckas med det” säger Tomas Wanselius, VD på Caperio AB.

“Dialogen med våra kunder är en otroligt viktig del i vårt ledningssystem. Denna dialog identifierar krav och behov, men utvecklar även våra processer mot ständig förbättring. Därför vill jag rikta ett extra stort tack till alla kunder som bidragit och fortsätter att bidra till vårt förbättringsarbete, genom deltagande i kundundersökningar, förbättringsprojekt och andra dialogformer då detta är enormt värdefullt för oss!” säger Benny Lundstedt, Chief Quality Officer på Caperio AB.

Vi ser fram emot en fortsatt gemensam förbättringsresa, med våra kunder!

Läsa mer om detta här.

För frågor, vänligen kontakta:
Benny Lundstedt, Chief Quality Officer
E-post: benny.lundstedt@caperio.se
Tel: 073-625 75 03

caperio_symbol_red

Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut:

• Resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern avseende 2016 fastställdes.

• Ingen utdelning kommer att betalas ut avseende 2016.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

• Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Christer Haglund, Eva Kara Posse, Per-Henrik Persson och David Pohanka. Christer Haglund omvaldes till styrelsens ordförande.

• Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarige revisorn Anders Mayer kommer att fortsätta som ordförande.

• Styrelsen bemyndigades att besluta om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner medförande en ökning av antal aktier med högst 1 500 000. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet är att kunna genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.

Certified advicer:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

För ytterligare information:
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se