Tomas_webben

Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016

Årsredovisningen finns på bolagets webbplats och går även att beställa från bolagets huvudkontor eller via telefon 08-562 175 00. Caperio Holding AB:s årsstämma hålls tisdagen den 16 maj kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast fredagen den 10 maj klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
corporatefinance@remium.com

För mer information kontakta:

Tomas Wanselius, CEO
​Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
​Tel: 08-562 175 00
ola.maalsnes@caperio.se

aea3313c44a0df2b_800x800ar

Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola

Ny rapport om framtidens skola

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring. Under 2016 har Kairos Future tillsammans med Caperio studerat skolans intressenter inom det projekt som kallas Skola 2031, en uppföljning av projektet Skola 2021 från 2006 samt IT- och digital kompetens från 2011. Sex kommuner deltog i studien som visar på en attitydskillnad till de digitala verktygen och skolans roll i samhället samt stort intresse för nya metoder, vilket lett till nya sätt att lära ut i klassrummet.

Attitydskillnad till digitaliseringen
2011 var det vanligaste sättet att använda digital teknik som en sorts fri leksak, idag betraktar lärarna de digitala verktygen snarare som ett hjälpmedel för effektivitet. Fyra av tio lärare använder digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, och över hälften av lärarna säger att deras elever har en egen dator eller läsplatta.

– Det är glädjande att se att fler och fler lärare använder digitala verktyg för att förbättra utbildningen för eleverna. Vi ser dock ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling på alla nivåer i organisationen, särskilt nu när digital kompetens skrivs in tydligare i flertalet ämnen i läroplaner och kursplaner, säger Johan Lindström, Utbildningsansvarig på Caperio.

Skolan och näringslivet allt närmre
Studien visar också på att skolan och näringslivet närmar sig varandra och är ense om att den viktigaste uppgiften skolan har är att ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter, som att skriva, läsa och räkna. Men endast fyra av tio lärare är nöjda med skolans prestationer vad gäller att förse eleverna med dessa grundläggande färdigheter.

Hjärnforskning banar väg för nytt lärande
Sju av tio lärare anger att de tycker att det är kul att hålla sig uppdaterad inom neurovetenskap och fem av tio försöker dessutom att tillämpa denna kunskap i klassrummet. Men det är endast en av fem som anger att de arbetar på en skola som på ett systematiskt sätt tillämpar nya rön i undervisningen, och ungefär samma antal anger att de fått gå en dedikerad utbildning kopplad till neurovetenskap.

Om studien
Studien bygger på en enkätundersökning mot fem av skolans intressentgrupper – lärare, elever, föräldrar, skolledare samt HR-personal. Syftet var att försöka besvara vad dessa grupper tror och tänker om skolan och skolans framtid – varför vi egentligen har en skola, vilka krafter som formar den, och vad som bör göras för att Sverige ska få världens bästa skola.

Läs en sammanfattning av rapporten här.

För mer information kontakta:
Johan Lindström, Utbildningsansvarig
Tel: 072-145 04 32
E-post: johan.lindstrom@caperio.se

Tomas_webben

Bokslutskommuniké 2016. STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET!

Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka i gammalt gott slag. Vi är dock långt ifrån nöjda.

Den svenska marknaden avseende IT-infrastruktur växte enligt Radar med 2,6% under 2016. Detta medan Caperio ökade omsättningen med 9% i Q4 och 7% för helåret. Vårt fokus har dock inte varit tillväxt, utan lönsamhet och därför är jag än mer nöjd med lönsamhetens utveckling. Nycklarna till denna utveckling har varit att vi ökat omsättningen samtidigt som vi sänkt våra omkostnader med 9% på helåret. Vi har lyckats att gasa och bromsa samtidigt, vilket resulterat i mycket stark utveckling för EBITDA, som i Q4 ökade till 10,0 mkr (0,3) och för helåret till 32,9 mkr (5,4).

 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016
• Nettoomsättningen ökade med 7% till 956,1 mkr (893,9)
• EBITDA ökade till 32,9 mkr (5,4)
• Periodens resultat uppgick till 16,2 mkr (-4,3)
• Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (-1,82)
• Antalet anställda minskade till 117 (144)

 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016
• Nettoomsättningen ökade med 9% till 238,7 mkr (218,1)
• EBITDA ökade till 10,0 mkr (0,3)
• Periodens resultat uppgick till 5,6 mkr (-2,0)
• Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (-0,63)

 

CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

 

Ladda ner bifogad rapport
Bokslutskommuniké 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.

 

Tommy_linstrom

ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster

ThorenGruppen har genomfört en upphandling gällande utskrift och kopiering, vilken leddes av Richard Bagger, strategisk inköpare hos kunden.

ThorenGruppen hade tidigare ett långt samarbete med en av de större copytillverkarna. Erfarenheten från detta avtal har format hur kunden såg på framtidens samarbete och utformning av det nya avtalet. Genom samarbetet med Caperio kommer parametrar som säkerhet, managering och miljö samt maskinparkens ”uptime” att förbättras.

Under de kommande fyra åren kommer Caperio hjälpa ThorenGruppen med utbyte av skrivarenheter och att skapa kontroll över kostnader, volymer och dessutom proaktivt förse kunden med policys. Detta sammantaget medför att Caperio blir en partner mer än en leverantör av utskrifter.

Avtalet omfattar ca 150 enheter på lika många orter i Sverige och värdet beräknas till 15 MSEK.

För mer information kontakta:
Tommy Lindström, Business Area Manager Print
Tele: 072-147 07 77
E-post: mailto: tommy.lindstrom@caperio.se

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: corporatefinance@remium.com

Tomas_webben

Delårsrapport avseende jan-sep. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRAS AVSEVÄRT 

Med stor glädje och tillförsikt om framtiden summerar jag vårt mycket fina Q3. Jag konstaterar att vi lyfter i samtliga våra fokus- områden (Managerade tjänster, Skola, Offentlig sektor och större Privata företag), vilket tillsammans med det dedikerade arbete vi genomfört på kostnadssidan gör att resultatet utvecklas mycket positivt.

Omsättningen ökar med 26% i Q3 och med 6% för jan-sep men bruttomarginalen sjunker till 16% (17%) i Q3 och till 19% (20%) för jan-sep. Vi har sänkt kostnaderna, jämfört med föregående år, med 18% i Q3 och med 12% för jan-sep. Det ger oss en mycket stark utveckling av EBITDA, för Q3 16,3 mkr (2,0) och för jan-sep 22,9 mkr (5,1).

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

• Nettoomsättningen ökade med 26 % till 319,4 mkr (252,9)
• EBITDA ökade till 16,3 mkr (2,0)
• Periodens resultat uppgick till 10,0 mkr (-0,6)
• Resultat per aktie uppgick till 1,84 kr (-0,45)

1 JANUARI – 30 SEPTEBMER 2016

• Nettoomsättningen ökade med 6 % till 717,4 mkr (675,8)
• EBITDA ökade till 22,9 mkr (5,1)
• Periodens resultat uppgick till 10,5 mkr (-2,3)
• Resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (-1,20)
• Antalet anställda minskade till 118 (144)

 

CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : CorporateFinance@remium.com

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

 

Ladda ner bifogad rapport
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios
idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda
IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.

gradin_fria-bw

Caperio utbildar blivande nätverkstekniker – på plats i deras egen skola

Caperios installation av trådlösa nätverk på Fria Läroverken blev en kombination av föreläsningar och praktikplatser för eleverna på el- och energilinjen.

”Så otroligt tacksamt att få dela med sig av kunskap och praktiska tips och samtidigt få lite hjälp att skruva accesspunkter i taket, säger Caperios nätverkstekniker Peter Gradin.”

När Peter Gradin skulle sätta igång med tio skolor inom skolkoncernen Fria Läroverken insåg han att det fanns kunskap som han skulle kunna dela med sig till eleverna och möjlighet för några elever att testa på vad yrket som nätverkstekniker innebär i praktiken. I första skolan, Fria Läroverket i Kalmar, blev nätverkslärarna intresserade och bjöd in honom att hålla en tvåtimmarsföreläsning om hur man sätter upp ett trådlöst nätverk för El- och energi-klassen med inriktning på dator och kommunikation. Nästa steg blev att en elev, Gustav Nilsson, anmälde sig för att hjälpa till att installera nätverket i hans egen skola.

”Det var kul och kändes bra. Peter visste vad han kunde, en bra snubbe att lära sig av, säger Gustav Nilsson.”

Peter Gradin gillade upplägget. Han fick hjälp att installera nätverket medan Gustav Nilsson kunde prova på ett framtida yrkesliv för en dag.

”Jag tyckte det var ganska lätt, Meraki gör att man inte behöver konfigurera varje accesspunkt för sig så det var bara att jobba på metodisk, säger Gustav Nilsson.”

Ryktet spred sig sedan mellan rektorerna på Fria Läroverken och Peter Gradin har föreläst och skruvat trådlösa nätverk med elever på ytterligare fem skolor. Eleverna har fått göra olika mycket beroende på kunskapsnivå – allt från att koppla fiber och kopparkabel till att koppla in kablar till klienter i nätverket och konfigurera hela nätverket eller bara skruva accesspunkter i taket.

”Min upplevelse är att alla varit jättestolta och glada över att ha varit med och satt upp nätet i deras egen skola. Det här är nog den roligaste och mest givande installationen jag gjort på hur länge som helst, säger Peter Gradin.”

 

 

tomas-wallenius-1

På stan med Tomas Wanselius, VD, Caperio

Caperio arbetar för att effektivisera, stärka och säkra företags IT på samtliga nivåer.

En stark företagskultur svetsar samman och fokus ligger på lyfta kunderna. IT-kanalen.se har träffat VD:n Tomas Wanselius som sätter tonen för Caperio.

IT-Kanalen.se

Tomas Wanselius, VD Caperio

Tomas Wanselius har en spännande bakgrund inom IT-branschen. Han jobbade med de nio allra första caperianerna när det begav sig, i ett bolag som då hette Inoffice.

”För min del fortsatte inte resan vidare med Caperio just då, jag valde istället distributörsbranschen i några år vilket ändå gav mig möjlighet att följa Caperio från starten men från en distributörs vinkel, berättar Tomas.”

Hittade tillbaka till Caperio

10 år senare började han som VD på en av Caperios största konkurrenter vilket gav ytterligare en dimension. Nästa karriärssteg blev som COO hos en annan konkurrent innan han slutligen landade hos Caperio igen.

”Det känns kul att vara tillbaka. Jag har haft förmånen att betrakta Caperio på håll och nu kan jag äntligen vara med. Jag har hittat min roll och så länge jag har Caperios förtroende och jag känner att jag kan utveckla företaget kommer jag vara kvar. Mitt främsta bidrag är att jobba strategiskt och sätta ut riktningen.”

De anställda i första rummet

För att lyckas är Tomas Wanselius noga med att träffa de anställda och se till att alla delar i kugghjulet samverkar. Alla behöver springa åt samma håll. Utmärkande för Caperio är en väl sammanhållen företagskultur. Som VD känner han alla 130 personer vid namn och det sätter tonen.

”Jag hoppas att mitt ledarsätt att vara nära och se människor, utmana dem och få dem att brinna kan göra nytta. Jag tror på devisen; employer first, customer second. Håller du personalen nöjd, kommer dina kunder att bli nöjda, betonar Tomas Wanselius.”

En lösning för varje kund

Caperios viktigaste roll är att hjälpa företag i förflyttningen mot en alltmer utvecklad digitalisering. Målet är att företagen ska kunna använda modern teknik på ett smart sätt. Caperio ska vara länken som möjliggör effektivisering. Varje kund är unik och service till kunden är viktigast, en stor del av tiden läggs på kundbesök. En del är inte redo att ta för stora kliv in i digitaliseringen och för dem tar man fram traditionella lösningar. För andra som vill prova på kan en hybridlösning passa bäst och för de som vill gå fullt ut i digitalisering har man den kapacitet som krävs.

”Vår vision är att vara den bästa servicepartnern och för oss handlar det om att tillgodose kundens behov av infrastruktur inom IT, säger Tomas Wanselius.”

Molnet – tillgång och utmaning

Inom IT-branschen börjar alltfler företag ta till sig och applicera de molntjänster som erbjuds. Molnet är en tillgång men innebär också stora utmaningar. Man skär djupt i ett bolag och förändringen kan röra upp många känslor. För Caperio handlar det om att guida kunderna till en smidig och effektiv övergång. När är timingen rätt att gå från datahall till molnet? Det finns inte ett entydigt svar.

”Jag anser att Sverige och IT-branschen skulle må bra av att utnyttja de tekniker som finns och våga använda molntjänsterna, menar Tomas Wanselius. Idag är molntjänsterna välutvecklade men många är kvar där vi var för 10 år sedan.”

Vertikaler allt viktigare

Omsättningen på 1 miljard kronor placerar Caperio i en mellanposition, en roll man trivs bra med. Man vill hjälpa kunder utan att nödvändigtvis synas själva. Viktigast är att förverkliga och effektivisera kundernas digitaliseringsprojekt. Kunderna återfinns inom en rad branscher, allt från pedagogik till bygg och hotell.

”Omsättningen är inte alltid det mest relevanta talet. Det är viktigt att gå med vinst och vi har en tydlig tillväxtstrategi. Dessutom vill vi behålla vår entreprenöriella karaktär. Om fem år har vi samma storlek som idag men vi tjänar mer pengar. Vi kommer förändra vårt erbjudande för att passa i tiden. Vertikaler kommer bli allt viktigare, spår Tomas Wanselius.”

Personligt med Tomas Wanselius

Familj: Gift med Maria, har sonen Jakob 21 år tillsammans.

Bor: I lägenhet i Liljeholmen

Fritiden: Ägnas åt vänner för att relationer är viktiga och och fotboll för att det är häftigt när lag kan samverka och åstadkomma storverk. Därtill båten, skärgården, god mat och resor.

Ogillar: Skryt

Teknikprylar? Jag gillar teknik, skaffar alla de senaste modellerna tidigt. Men jag är inte kunnig. Jag är ingen tekniker men jag använder tekniken och vill ha det senaste.

Det visste du inte om Tomas Wanselius: Jag är enäggstvilling och det har fostrat mig. Att alltid dela med sig gör att man inte kan vara egoistisk. Jag älskar att tävla och eftersom jag har växt upp med en jämbördig har det byggt mig. Vi träffas fortfarande en gång i veckan och spelar badminton, ”the competition must go on!”

fb_sakola

Caperio en pålitlig partner inom IT och pedagogik

Molntjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Utbudet från Caperio, ett svenskt IT-bolag inom leverans av IT-infrastruktur, är brett.

Spetskompetensen ligger inom pedagogik där man arbetar med att ge stöd åt den digitala satsningen i skolorna.

Det pågår stora förändringar i samhället och i takt med en alltmer utbredd digitalisering behöver skolan anpassas för att möta nya krav. Eleverna behöver förberedas och lärarna fortbildas i hur digitala verktyg kan användas för att förstärka elevernas inlärning. Caperio vill vara med och skapa en positiv förändring i klassrummet som resulterar i att eleverna lär sig mer och att deras resultat förbättras.

Maximal nytta av digitala satsningar

Caperios mål är att vara en partner som utbildar, stöttar och handleder och tar fram en långsiktig plan för kundernas verksamhet. Målet är att kunden ska få maximal nytta av de digitala satsningarna och att verktygen används på rätt sätt för bästa möjliga resultat. Tanken är att fokus ska ligga på pedagogik medan tekniken ska fungera som en förstärkare.

Utvecklas och utbilda

Caperio tar fasta på att följa kunden hela vägen med erfarenhet, kunskap och kapacitet. Strategi och mål anpassas efter respektive skolas behov och förutsättningar. Man lägger stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och pedagoger. I Caperios erbjudande till skolan finns allt från teknik till pedagogik och finansering samt återtag. Många skolor lägger idag mycket pengar på inköp av datorer och lärplattor men glömmer bort att även uppgradering av trådlösa nätverk, support och utbildning måste ingå i en digital satsning.

Från workplace till licenser

Caperio levererar bland annat till de nio största friskolekoncernerna där man lägger stor vikt vid att effektivisera undervisningen. Varje device som säljs är utrustad med ett utbildningsprogram och man arbetar med att visualisera, anpassa och individualisera.

– Vi kan adressera hela ledet, från beställare till pedagog. Vi vill inspirera pedagogerna och vi arbetar med allt från workplace till licenser, berättar Catharina Löfqvist, marknadschef på Caperio.

Service, leverans och nytta

Caperio har idag verksamhet på fyra orter i Sverige. Med några få kontor är det lättare att vara flexibel och följa med i utvecklingen. Säkerheten genomsyrar verksamheten och de IT-lösningar som man erbjuder utgår alltid från kundens unika situation. Nyckeln till att lyckas är service, relevans och nytta.

 

För mer information kontakta:
Jonas Hammargren,
Affärsområdesansvarig Caperio Skolpartner

 073-518 04 31
 jonas.hammargren@caperio.se

 

 

bett_webbbanner2

Håkan_webb

Fria Läroverken AB väljer Caperio

Caperio får leverera Managerade Tjänster inom IT-infrastruktur till Fria Läroverken. Avtalet, som signerades i augusti månad, sträcker sig över fyra år med start den 1 november 2016.

Avtalsvolymen uppskattas totalt till ca 8,8 Mkr. Leveransen omfattar managering av kapacitets-, drifts-, WiFi – och arbetsplatstjänster för personal och elever på Fria Läroverkens skolor .

”Vi ser mycket fram emot samarbetet med Fria Läroverken. Med vårt starka erbjudande kring arbetsplatser med drifts- och molntjänster, ser vi att vi kan hjälpa Fria Läroverken att få en effektivare leverans inom Managerade Tjänster . Detta är ”nästa steg” i vår framgångsrika satsning inom skolområdet ” Håkan Pettersson, Affärsområdeschef

”Att få detta förtroende känns väldigt bra. Den här typen av affär är komplex och det krävs att man uppfyller ett stort antal kvaliteter. Att Fria Läroverken väljer Caperio ser vi därför som ett ytterligare bevis på vårt kunnande och att vi fortsätter att vara ett bättre alternativ”. Tomas Wanselius, CEO

För mer information kontakta: Håkan Pettersson, Business Area Manager Cloud
Tele: 072-147 07 77
E-post: mailto:hakan.pettersson@caperio.se

Certified Adviser: Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : corporatefinance@remium.com

madde

Caperio vinner större avtal med ledande detaljhandelskedja

En ledande svensk detaljhandelskedja har tecknat avtal med Caperio gällande SAM-tjänster för kedjans mjukvaror, mjukvaruhantering samt därtill hörande rådgivning. Avtalet är initialt värt ca 1,5 mkr per år och har tecknats på fyra år.

Inom avtalet finns möjlighet att utöka tjänsten till samtliga bolag inom koncernen, vilket som mest skulle öka värdet till ca 4 mkr per år.

Detaljhandelskedjans strategi är, att med denna tjänst, hantera sina programvarulicenser mer effektivt och på sikt minska kostnaderna för licenserna , bli effektivare i sin mjukvaruhantering samt förbättra den tjänst som levereras till organisationen.

– Vi är mycket glada över detta avtal med en stor aktör inom just detaljhandelssegmentet, vilket visar på vår bredd såväl som på vår kompetens , säger Tomas Wanselius, VD på Caperio .

Avtalet började gälla den 30 juni 2016.

För mer information kontakta:
Madeleine Wettergren, Business Area Manager License
Tele: 08-562 175 19
E-post: madeleine.wettergren@caperio.se

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : corporatefinance@remium.com