Tomas_webben

Caperio ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Advania Holding AB:s (” Advania ”) offentliga uppköpserbjudande avseende Caperio Holding AB (publ) (” Caperio”) förklarades ovillkorat den 31 maj 2017. Advania äger och kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Caperio och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Acceptfristen för Advanias erbjudande har förlängts till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare i Caperio ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

På begäran av Advania utfärdar styrelsen för Caperio kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 27 juni 2017, för val av ny styrelse. Kallelse offentliggörs separat.

Styrelsen för Caperio har vidare, på begäran av Advania, beslutat att ansöka om avnotering av Caperios aktier från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Caperios aktier vid Nasdaq First North kommer att meddelas efter att Caperio erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Tomas Wanselius, som representant för Caperio.
Telefon: 08-562 175 00